Анализирай с Красимир Куртев

Родопите – Световен археологически бисер

Родопите – Световен археологически бисер

 

„Ситовският надпис е поредното доказателство, че българската земя е свещена.”

 

 

 

Родопа планина, тук всичко е история: и древните пътища на римските завоеватели, и каменните идоли от езическите времена, и клисурите, долините и върховете. Сякаш Бог изпраща своите ангели да си отдъхват вършейки чудеса в този рай. И те го правят със своите заветни подписи. Един от тези божествени подписи и Ситовският надпис.

През пролетта на 1928 г. родопски българи-дървари работели сред вековните букови гори по двата бряга на Ситовска река, недалеч от непристъпния връх Шутград. На източния склон на планината дърварите стигнали до неголяма скала. На долния й край забелязали едно като че ли изсечено от човешка ръка навесче, наподобяващо по форма и размери на стаичка. Върху южната стена на „стаичката“ имало ред от някакви знаци.

Тези странни знаци бедните родопчани сметнали за „нишан“, отбелязващ мястото на голямо съкровище. Оттогава край скалата, наречена от тях, еврейското дюкянче“, започнало безуспешното търсене на съкровището. Този каменен блок в естествената скала, която образува южната стена на стаичката и продължава на изток на същата височина, е изработена изгладена ивица за надпис в същото направление като продължение на големия надпис с височина 23 cm и дължина 80 cm. И на тази ивица има издълбани отдясно наляво докъм средата знаци…

В едно интервю споделих:

Какво Ви кара да мислите, че надписа в Ситово има особено място в българската история, извън вече познатите хипотези за този паметник?

Съществуват много хипотези относно Ситовският надпис. Макар че предизвиква голям интерес сред научните среди, надписът остава неразгадан. Мистериозното в него е подредбата на самите букви и техните числени стойности. Както вече писах в интервюто относно Мадарският конник, че вибрациите са в число 9, тук случаят е аналогичен.

Размерите на скалната лента с надписите е 23 см. на 80см., чиито сбор е 103 умножено по 9 прави 927, редуцирано 99 >18>9.
Посоката е единична с тази на Мадарският конник.

Има ли днес Ситовският надпис някаква притегателна сила като особено енергийно поле и с какво се свързва тази сила?

Измерванията на мои колеги практикуващи радиестезия дават показатели за мощна енергия, над 70Q. Според мен това явление се получава чрез различните преходи, когато Слънцето и Луната огряват надписа. И най-фрапантното е, че написаното се видоизменя. Тоест наклонените черти сменят посоката обратно на часовниковата стрелка. В случай, че човек попадне при смяна на словосъчетанията, тоест е в така наречената „стаичка”, сянката се обръща на 180 градуса. Това е феноменално явление.

Притегателната сила е именно при наклонените букви. Човек имащ проблеми с очите, там е целебното място за него. Надписът е четириметровият фриз от странни знаци и фигури, последните са почти единични, както при така наречената старобългарска розетка. Много са хипотезите за написаното, но смея да твърдя, че не е написано от човешка ръка. Всеки един наклон на самите букви е с 45 градуса, чиято числова стойност е отново 9.

Ако числото 9 стои в основата на това послание, как можем да го свържем с другите символи, които ни е завещал неизвестният строител на Ситовският надпис?

Аз реших да не използвам други древни езици, а да разшифровам чрез Тиванският шрифт (езика на ангелите). Този магически шрифт е „кръстен” на името Хонорой от Тива-Хонорийски шрифт. Тиванският шрифт е свързан пряко с Луната е нейните енергии, поради тази причина въздейства на горното и долното астрално ниво. Интересен е фактът, че този шрифт е почти огледално копие на българската глаголица.

И тук е мястото да наблегна на същността на Хонорийският шрифт, забележете свързан пряко със „Шрифта на преминаване на реката”, известен в светите апокрифи, „като Талисманния Шрифт на Цар Соломон. Името на този шрифт води началото си от описанието в Библията” – пише Дейвид Годард в своите книги.
Това е глава Битие описани четирите реки-Фисон, Ефрат, Гион и Тигър, които преминават през градината на Едем „райската градина” .

Битие глава втора :
11 Името на едната е Фисон; тя е, която обикаля цялата Евилатска земя, гдето има злато.
12 И златото на оная земя е добро там има още бделий и ониксов камък.
13 Името на втората река е Гион; тя е, която обикаля цялата Хуска земя.
14 Името на третата река е Тигър: тя е, която тече на изток от Асирия. А четвъртата река е Ефрат.
15 И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази.
16 И Господ Бог заповяда на човека, казвайки: От всяко дърво в градината свободно да ядеш;
17 но от дървото за познаване доброто и злото, да не ядеш от него; защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш.

„Евилатската земя” е символ на енергиите, долното астрално ниво, „Хуската земя” означава – горното астрално ниво.
„Едем” в превод от древен иврит означава „време”, четирите реки са всъщност „пространството”. „Дървото на живота” е Кааба в днешна Мека. „Четирите реки са съответно посоките.
Използвайки тиванският шрифт и библейската математика позната с нейните интервали в надписът е вложен именно в стих 16-ти: И ГоспоД БОг заПовяда на човека, казвайки: от всяко дъРво в градИната свОбодно да ядеш;
Изчисленията и замерванията на кодираното отчете – РОДОПИ. И отново вибрации на числото девет, 2 глава + 16 стих>18>9.

Съществуват ли други тълкования, извън библейските, за разчитане на посланията, които идват до нас от този паметник?

Разбира се, че има. В Корана също има един аят-стих, който дава ясни знаци: „И наредихме на хората да не ровят из земята, ала те отвърнаха, ние само я поправяме, и затова ще ги накажем”.
Чрез вибрационните вихри получени чрез лунните енергии, дават едно космично послание в Ситовският надпис:

„Тук поставяме своите послания към вас човеците да пазите твърдостта на Земята и да не я променяте.“

Мистиката в Родопите не стига само до тук, самата планинска верига и феноменална сама по себе си. Посланията за общо 29 свързани спрямо лунните фази.

Следва…

Теми #божествените Родопи #Мадарският конник #Ситовският надпис