Анализирай с Красимир Куртев

ДВЕ РИБИ И ПЕТ ХЛЯБА – ЕНИГМАТА

ДВЕ РИБИ И ПЕТ ХЛЯБА – ЕНИГМАТА

В Библията има изключителни притчи, които вече са обект не само на езотериката , а и науката. Всъщност светото писание не е само религиозен атрибут, а послания полезни в духовен и светски аспект.

 

Притчата за двете риби и петте хляба, винаги е била обект на изследване от езотерици. Хиляди въпроси са отправени, защо 2 риби, защо 5 хляба, какво всъщност е закодирано в това библейско послание?

 

Да разгледаме в езотеричен план числата две и пет:

„Числото две е символичен смисъл една дълбока истина, която изразява полярността на живота, или поляризацията на единната същност. Две е опозиция. Eдно неустойчиво число и при него е много трудно да се създаде хармония.

Две, това е положителното и отрицателното, голямото и малкото, светлината и тъмнината, топлината и студът, доброто и злото и т. н., между които има винаги борба. При идеята за двете, отделните полюси се взаимно търсят, или взаимно изключват. Те дори воюват помежду си, а това е война, в която изпъкват двата принципа: на доброто и злото.
Езикът на ритмичността се изразява с числото две. Ритмиката е смяна на състоянията. Тя е преповторение на живота между интервалите на смъртта, Между едно „да” и следващото „да” има едно „не”, което е негативната страна на първото „да”.

 

Чрез противоречието, което се крие в числото две, се гради изкуството. При всяко изкуство имаме среща между противоположни елементи-положителни и отрицателни, в съчетанието на които търсим художествената истина. При изобразителните изкуства, специално при живописта и графиката, ние виждаме, как в борбата между светлината и тъмнината, се въплътява художествената идея.

 

В същност, графичното изкуство се осъществява в борбата между светлината и сенките, между доброто и злото. Ако нямаше тоя конфликт, изкуството би било невъзможно, както не би бил възможен и човекът, тъй като човекът в своя първичен строеж е дете на Бога и на греха. Той носи двете начала в себе си и ги изразява по различен начин.”

 

Това е и пети закон от Вселенските закони : „Борба за енергия – всичко е енергиен обмен, който трябва да бъде в равновесие, положителното и отрицателното са две неща в едно единно цяло, ако едното го няма другото не може да се само определи.“
От написаното до тук става ясно, че числото две е символ на равновесието, този баланс, който е факт, както в човека , така и в природата, съответно и в космосът. За това и знакът на християните в автентичният му вариант е две риби. Аналог при източните знаци на Ин и Ян.
Числото пет: Символ на еволюцията на човека от нашата пета раса (тука думата раса е употребена не в биологичния смисъл, а като епоха в развитието на човешкия род).
Човек, засега, е изработил пет възприятия. Те са пътищата, по които външният свят докосва душата на човека и чрез които ние идваме в досег с живота, вън от нас.
Макар развити и усъвършенствувани още само в известни граници, тия пет входове до нашето съзнание характеризират днешния човек.

Числото пет е число на свободата. И отново влизаме във законите на Вселената – закон първи: Нямаш право да нарушаваш свободната воля на другият.

 

Рибите-символ на философията и мълчанието. Хлябът-символ на развитието на човешката цивилизация като цяло.

 

Обединени в едно двата символа дават едно правило – Равновесие на свободната воля.

 

В глава шеста от евангелието на Марк четем:

38 А Той им каза: Колко хляба имате? Идете вижте. И като узнаха, казаха: Пет и две риби.
39 И заповяда им да насядат всички на групи по зелената трева. 40 И те насядаха на редици, по сто и по петдесет.
41 И като взе петте хляба и двете риби, Исус погледна на небето и благослови; и разчупи хлябовете, и даваше на учениците да наслагат отпреде им; раздели и двете риби на всичките.
42 И всички ядоха и се наситиха.
43 И дигнаха къшеи, дванадесет пълни коша, така и от рибите.
44 А ония, които ядоха хлябовете, бяха пет хиляди мъже.
(Марк – 6 : 38-44).

 

Инж. Лиляна Благоева Андреева представя една интересна трактовка:

„Две риби и един хляб за 5 000 човека.”

 

Това е възможно, ако притчата за Исус Христос се разтълкува по друг начин.

Да разгледаме този текст като план на град за 5 000 жители, то неговата площ по квадратурата на кръга е 50 кв.км. Тази цифра се получава ако се приеме,че радиусът на първия пръстен е Р = 1.

 

Първи пръстен (ХЛЯБ) : Площ = п . Р . Р = 3, 1416 . 1 . 1 = 3, 1416 кв.км
Втори пръстен (ХЛЯБ) : Площ = п . 1,41 . 1,41 = 6,28 кв.км
Трети пръстен (ХЛЯБ) : Площ = п . 2 . 2 = 12,57 кв.км
Четвърти пръстен (ХЛЯБ) : Площ = п . 2,82 . 2,82 = 25,13 кв.км
Пети пръстен (ХЛЯБ) : Площ = п . 4 . 4 = 50,266 кв.км
50,266 кв.км = 50 266 декара
50 266 декара : 5 000 жители = 10 декара на човек

 

По христово време един човек е можел да се изхранва от ниви и ливади с площ от 10 декара с животинска тяга.
Двете “риби” се получават в ъглите между квадратите и окръжностите по чертежа за квадратурата на кръга!

В съвременното поливно земеделие,което се обработва машинно са достатъчни 6 декара ниви и ливади.
И така: две риби и пет хляба е площ на град, който има достатъчно ниви и ливади за да изхрани 5 000 души – виж чертежа.
Автор: Красимир Куртев – Алеф
Източници: „Животът – Библейските истини”-Инж. Лиляна Благоева Андреева “Слънце след буря”, Есета-Георги Томалевски

Теми #Двете “риби” #Исус две риби #пет хляба #Числото пет е число на свободата