Езотерика

МИСЛОВНИТЕ МОДЕЛИ НА ВСЕЛЕНАТА

МИСЛОВНИТЕ МОДЕЛИ НА ВСЕЛЕНАТА

Правила за изграждане на здрави мисъл-форми

Необходимостта от ясно мислене и от отстранява­нето на безполезните, разрушителните и отрицателните мисли става все по-очевидна с напредването на аспиранта по пътя. Като се увеличава силата на ума и човек все повече разграничава своите мисли от мислите на мнозинството, той неизбежно изгражда мисловното ве­щество във форма. В началото това става автоматично и несъзнателно.

 

Той не може да не прави това, но за щастие на човечеството така построените форми са тъй немощни, че до голяма степен те са безвредни или до такава степен в съгласие с масовите мисли, че тях­ното въздействие е незначително. Но когато човек уве­личава своята сила и способността му да вреди или да помага нараства, ако той не се научи да гради точно и правилно да мотивира изграденото, той ще се превърне в разрушително средство и център на вредна сила – разрушаваща и вредяща не само на самия него, както скоро ще разберем, но в еднаква степен нараняваща и вредяща на тези, които вибрират с неговия тон.

Приемайки всичко това, вие може уместно да запитате: Съществуват ли някакви прости правила, ко­ито сериозният и искрен начинаещ може да прилага към тази наука на изграждането и които да бъдат тол­кова ясни и стегнати, че да доведат до необходимия резултат? Има такива и ще ги изложа просто, така че начинаещият, ако ги спазва, ще избегне опасностите на черната магия и ще се научи да гради в съгласие с Плана. Ако прилага правилата, които давам, той ще отбегне сложния проблем, който сам слепешката е сът­ворил и който наистина не допуска дневната светлина, помрачава неговия свят и го обгражда със стена от форми, които въплъщават за него собствената му спе­цифична велика илюзия.

 

Тези правила може да звучат прекалено просто за учения аспирант, но онези, които са склонни да бъдат като малки деца, ще установят, че те са безопасни на­пътствия към истината и рано или късно ще им помогнат да преминат проверката за адепти. Някои са форму­лирани със символични изрази, други са замаскирани, а трети изразяват истината такава, каквато е.

 

Разглеждай света на мислите и отделяй невярното от истината.
Научи значението на илюзията и насред нея открий златната нишка на истината.

3. Контролирай тялото на емоциите, защото вълните, които се издигат в бурните морета на живота, поглъщат плувеца, закриват слънцето и провалят всич­ки планове.

4. Открий, че притежаваш ум, и научи двойстве­ната му употреба.

5. Съсредоточи мислещия принцип и бъди госпо­дар на умствения си свят.

6. Научи, че мислещият и неговата мисъл, както и онова, което е средство на мисълта, са различни по своята природа, но все пак са едно по своята основна същност.

7. Действай като мислещ и научи, че не е правил­но да проституираш своите мисли заради жалките при­вички на разделящите желания.

8. Енергията на мисълта е за всеобщото добро и за съдействие на Божествения План. Следователно не я използвай за себичните си цели.

9. Преди да построиш мисъл-форма, представи си! нейното намерение, установи нейната цел и провери/ подбудата.

10. За теб, аспиранта на жизнената пътека, пътят на съзнателно изграждане все още не е целта. Работата по прочистване на мисловната атмосфера, по преграж­дане на вратите на мислите за омраза и болка, за страх, ревност и непристойни желания трябва да предхожда съзнателната градивна дейност. Погрижи се за своята аура, о, пътнико, поел пътеката.

11. Наблюдавай внимателно вратата на мисълта. Бди над желанията. Отхвърли всякакъв страх, всякак­ва омраза, всякаква алчност. Погледни навън и нагоре.

12. Тъй като твоят живот е съсредоточен главно на полето на конкретния живот, думите ти и речта ти ще покажат твоята мисъл. На тях обръщай съсредото­чено внимание.

13. Речта е от три вида. Всяка от напразните думи ще породи резултат. Ако са добронамерени и любезни, не е необходимо да се прави нищо. Ако не е така, плащането на цената не може да се забави дълго.

Користните слова, изказани с твърдо намерение, изграждат разделителна стена. Дълго време е необхо­димо, за да се срине тази стена и да се освободят натрупаните користни намерения. Погрижи се за сво­ите подбуди и се стреми да използваш такива думи, които съчетават твоя малък живот с големите намере­ния на волята Божия.

Омразното слово, жестоката реч, съсипваща онези, които усещат проклятието, отровните клюки, разпространявани, защото изпълват с възбуда – тези думи убиват проблясващите импулси на душата, режат корените на живота и по този начин причиняват смърт.

Ако са изречени в светлината на деня, ще донесат справедливо възмездие; когато са изговорени и след това схванати като лъжи, те укрепват илюзорния свят, в който живее говорещият и който пречи на осво­бождението.

Ако са промълвени с намерение да обидят, да наранят или да убият, те лъкатушат обратно до онзи, който ги е изговорил, и него нараняват и убиват.

14. Безполезната мисъл, себичната мисъл, жестоката, ненавистна мисъл, ако бъде предадена чрез думи, изгражда затвор, отравя всички извори на живота, води до болест и причинява нещастие и забавяне. Следователно бъди приветлив, сърдечен и добър, доколкото е по възможностите ти. Мълчи и светлината ще навлезе.

15. Не говори за себе си. Не оплаквай съдбата си. Мислите за себе си и за по-неблагоприятната ти съдба пречат на вътрешния глас на собствената ти душа да достигне до твоите уши. Говори за душата; размишля­вай надълго за плана; забрави себе си в работата за света. По този начин законът за формите се уравновесява. Така влиянието на любовта може да навлезе в света.

 

Източник: „Посланията на Тибетеца“, Джуал Кхул – Тибетеца чрез Алис Бейли

Теми #духовни #мислене #мисъл #правила #форма