Анализирай с Красимир Куртев

Чакри и енергийни възли

Чакри и енергийни възли

Бих желал да споделя с вас, че чакрите и ендокринните жлези не са едно и също нещо. В тази публикация ще разберете самата структура. Какво се подсказва в един от стиховете на Битие в светото писание:

 „И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде;“ – (1 : 27). Бог е вселената – Този стих ни дава знак, че всичко във вселената на макрокосмоса се състои от седем сфери. Сиреч и човека е отражение на макрокосмоса във вид на микрокосмосът. Микрокосмическата вселена на човешкото тяло е образувана от съзнанието на седемте плана на битието. Всеки отделен план има свой център на въплъщение, който център е също център и на проявление на съответстващата на този план стихия. Тези центрове на въплъщение се наричат чакри.

На всяка чакра от познатите седем съответстват основни сплетения от енергийните потоци на тънкото тяло, или, наречено по друг начин – енергиен възел (грантха на индийски).

 

За енергийните възли

Енергийните възли (грантхите)  са значително повече от чакрите (както и чакрите са много повече от седем), доколкото под „грантха / грантхи“ се разбират възлови зони, в които влизат определен брой функционални потоци от първото тънко, наричано също и ефирно –  ниво на тялото. На всеки от възлите съответства вихър с още по-тънка природа, който всъщност е това, което често се разбира под понятието „чакра“. Така или иначе, съществуват голям брой други концепции за чакрите. Най-точните от тях са тези, според които самите чакри – седемте основни вихри – са резултат от взаимодействието на вибрационните среди, формирани от петте стихии и двете управляващи сили.

По този начин, чакрата е много по-фундаментално образувание, отколкото полевия вихър, генериран от възлите на потоците. Затова е целесъобразно „чакри“ да бъдат наричани само тези седем главни вихъра, които съответстват на центровете на проявление на силите и стихиите и са образувания от универсален характер. В този ред на мисли, грантхите – (енергийните възли), са енергийни възли от най-грубо ниво, разположени в зоните на локализация на центровете на вихрите на чакрите, отговарящи за управлението на физиологичните функции на тънките планове.

Докато чакрите във физическото тяло са разпределени и представени от седемте основни функционални системи, то грантхите са локализирани и представени от комплексите от нервни сплетения (нервни сплетения, жлези с вътрешна секреция, органи или групи от органи и  съответстващите им мускули и стави).

Като цяло схемата на взаимодействие между чакрите, грантхите и съответстващите им органи от физическото тяло е такава – Всяка една чакрата контролира функционалното състояние на грантхата, а грантхата регулира дейността на органите, на отделите на нервната система и секреторната функция на ендокринните жлези.

Жлезите с вътрешна секреция (ендокринната система се отнася към органичните структури на Свадхистхана-чакра) са основното звено, посредством което функциите на съответстващите грантхи се проектират на физическия план.

Независимо от тясното функционално взаимодействие на жлезите с вътрешна секреция една с друга, в организма на всеки човек съществува индивидуален характер на съотношението на тяхната активност, който всъщност е определящият фактор за формиране на физическата и психическата конституция на индивида.

По този начин типът на личността на човека и състоянието на неговото физическо тяло в значителна степен се определят от това, кои от звената на ендокринната система са доминиращи или по една или друга причина са в състояние на функционална недостатъчност. И съответно, можем да говорим за характера на действие на определена грантха в по-тънките планове, тоест за доминиране или недостатъчност на проявлението на отделна стихия (от преобладаването на определена гуна) като за причина за възникване на едни или други състояния в човешкия организъм и психика.

Грантхите са основните управляващи центрове на функционалните проявления на силите и стихиите. Затова работата на органите и на жлезите с вътрешна секреция, разположени в тези части на тялото, където са локализирани основните грантхи, е непосредствено свързана с проявленията на съответстващата стихия.

Източник от превода на Соня Петрова – Аеиа

Лични хороскопи, Руни и Таро отговори

Теми #вселена #енергийни възли #красимир куртев #Планетарни идеи #чакри