Анализирай с Красимир Куртев

Мистериозният ситовски надпис

Мистериозният ситовски надпис

Мистерии и загадки в Родопа планина

Мистериозният ситовски надпис в Родопите – През пролетта на 1928 г. родопски българи-дървари работели сред вековните букови гори по двата бряга на Ситовска река, недалеч от непристъпния връх Шутград. На източния склон на планината дърварите стигнали до неголяма скала. На долния й край забелязали едно като че ли изсечено от човешка ръка насече, наподобяващо по форма и размери на стаичка. Върху южната стена на „стаичката“ имало ред от някакви знаци.

Родопите са археологическият бисер на България. Тук всичко е история: и древните пътища на римските завоеватели, и каменните идоли от езическите времена, и клисурите, долините и върховете.

Тези странни знаци бедните родопчани сметнали за „нишан“, отбелязващ мястото на голямо съкровище. Оттогава край скалата, наречена от тях, еврейското дюкянче“, започнало безуспешното търсене на съкровището. Този каменен блок в естествената скала, която образува южната стена на стаичката и продължава на изток на същата височина, е изработена изгладена ивица за надпис в същото направление като продължение на големия надпис с височина 23 см. и дължина 80 см. И на тази ивица има издълбани отдясно наляво докъм средата знаци.

Господин Куртев, какво Ви кара да мислите, че надписа в Ситово има особено място в българската история, извън вече познатите хипотези за този паметник?

Съществуват много хипотези относно Ситовският надпис. Макар че предизвиква голям интерес сред научните среди, надписът остава неразгадан. Мистериозното в него е подредбата на самите букви и техните числени стойности. Както вече писах в интервюто относно Мадарският конник, че вибрациите са в число 9, тук случаят е аналогичен.

Размерите на скалната лента с надписите е 23 см. на 80см., чиито сбор е 103 умножено по 9 прави 927, редуцирано 99 >18>9.
Посоката е единична с тази на Мадарският конник.

Има ли днес Ситовският надпис някаква притегателна сила като особено енергийно поле и с какво се свързва тази сила?

Измерванията на мои колеги практикуващи радиестезия дават показатели за мощна енергия, над 70Q. Според мен това явление се получава чрез различните преходи, когато Слънцето и Луната огряват надписа. И най-фрапантното е, че написаното се видоизменя. Тоест наклонените черти сменят посоката обратно на часовниковата стрелка. В случай, че човек попадне при смяна на словосъчетанията, тоест е в така наречената „стаичка”, сянката се обръща на 180 градуса. Това е феноменално явление.

Притегателната сила е именно при наклонените букви. Човек имащ проблеми с очите, там е целебното място за него. Надписът е четириметровият фриз от странни знаци и фигури, последните са почти единични, както при така наречената старобългарска розетка. Много са хипотезите за написаното, но смея да твърдя, че не е написано от човешка ръка. Всеки един наклон на самите букви е с 45 градуса, чиято числова стойност е отново 9.

Ако числото 9 стои в основата на това послание, как можем да го свържем с другите символи, които ни е завещал неизвестният строител на Ситовският надпис?

Аз реших да не използвам други древни езици, а да разшифровам чрез Тиванският шрифт /езика на ангелите/. Този магически шрифт е „кръстен” на името Хонорой от Тива – Хонорийски шрифт. Тиванският шрифт е свързан пряко с Луната е нейните енергии, поради тази причина въздейства на горното и долното астрално ниво. Интересен е фактът, че този шрифт е почти огледално копие на българската глаголица.

И тук е мястото да наблегна на същността на Хонорийският шрифт, забележете свързан пряко със „Шрифта на преминаване на реката”, известен в светите апокрифи, „като Талисманния Шрифт на Цар Соломон. Името на този шрифт води началото си от описанието в Библията” – пише Дейвид Годард в своите книги.

Това е глава Битие описани четирите реки – Фисон, Ефрат, Гион и Тигър, които преминават през градината на Едем „райската градина” .

Битие глава втора :
11 Името на едната е Фисон; тя е, която обикаля цялата Евилатска земя, гдето има злато.
12 И златото на оная земя е добро там има още бделий и ониксов камък.
13 Името на втората река е Гион; тя е, която обикаля цялата Хуска земя.
14 Името на третата река е Тигър: тя е, която тече на изток от Асирия. А четвъртата река е Ефрат.
15 И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази.
16 И Господ Бог заповяда на човека, казвайки: От всяко дърво в градината свободно да ядеш;
17 но от дървото за познаване доброто и злото, да не ядеш от него; защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш.

„Евилатската земя” е символ на енергиите, долното астрално ниво, „Хуската земя” означава – горното астрално ниво.
„Едем” в превод от древен иврит означава „време”, четирите реки са всъщност „пространството”. „Дървото на живота” е Кааба в днешна Мека. „Четирите реки са съответно посоките.
Използвайки тиванският шрифт и библейската математика позната с нейните интервали в надписът е вложен именно в стих 16-ти: И ГоспоД БОг заПовяда на човека, казвайки: от всяко дъРво в градИната свОбодно да ядеш;
И така след като вече намерих чрез библейската математика съответните вибрации в този стих се открои следното : дъРво – дървото на живота, БОг – Азът, ГоспоД – Величественото, свОбодно – правото на Избор, заПовяда – Повелята / Повели /, градИната – Пространството / четирите реки /. Така кодираното отчете – РОДОПИ. И отново вибрации на числото девет, 2 глава + 16 стих>18>9.

Съществуват ли други тълкования, извън библейските, за разчитане на посланията, които идват до нас от този паметник?

Разбира се, че има. В Корана също има един аят – стих, който дава ясни знаци: „И наредихме на хората да не ровят из земята, ала те отвърнаха, ние само я поправяме, и затова ще ги накажем”.
Чрез вибрационните вихри получени чрез лунните енергии, дават едно космично послание в Ситовският надпис:
„Тук поставяме своите послания към вас човеците да пазите твърдостта на Земята и да не я променяте.“

Мистиката в Родопите не стига само до тук, самата планинска верига и феноменална сама по себе си. Посланията за общо 29 свързани спрямо лунните фази.

Интервюто е взето от Силвия Игнатова – Чикаго (САЩ)