Езотерика

КАКВО ОЗНАЧАВА ЧИСЛОТО 666

КАКВО ОЗНАЧАВА ЧИСЛОТО 666

Какво означава 666? Позволете ми преди библейски тълкования и научни хипотези да изложа своето виждане до което стигнах. Самото число 666 не крие някаква мистика, а по скоро числена стойност. Тя може да бъде 5, 10, 20, 50, 100 и прочие. Името на звяра е на човек четем в библията – човешки образ. Нека всеки от вас да извади една банкнота и ще забележи, че върху нея има числена стойност и човешки образ. Какво ще рече това? Без тази банкнота никой от нас не ще оцелее и както в публикацията ще прочетете – Звярът ще властва над човечеството като го бележи със знак. Този знак е материалното изразено в парите – банкнотата…

666 – Това е число на тайнството, мистика или загадка. Числото на звярът 666 е било, е и ще остане обект на много задълбочени проучвания. Числото 666 на Звярът е човешкият упадък.

 

Пълният провал на човешкото творение пред Бог. Не годината 2016 -та, или която и да е била друга, а нашите действия, противните ни дела са три пъти премерени. Чрез Даниил Бог е казал на този владетел: „Претеглен си на везните, и си бил намерен недостатъчен.“ През същата нощ Валтасар бил убит и могъщата вавилонска империя била превзета. (Даниил 5:27, 30)

Числото 666 е човешкият упадък

„Не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра, или числото на неговото име. Тук е нужно мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек; а числото му е шестстотин шестдесет и шест.“ (Откровение 13:17, 18)

Малко библейски теми предизвикват толкова силен интерес и безпокойство, колкото пророчеството за загадъчния белег, или име, на „дивия звяр“ — числото 666. То е обект на безброй хипотези, които се популяризират чрез телевизията, Интернет, филмите, книгите и списанията.

 

666 — не е просто загадка

Някои хора смятат, че числото 666 е белегът на Антихриста, предсказан в Библията. Други казват, че то е някакъв вид принудително поставен отличителен знак, нещо като татуировка или имплантиран микрочип с цифров код, който показва, че човек служи на звяра. Трети пък твърдят, че 666 е белегът на папската институция на католицизма. Като заместят буквите в един от вариантите на официалната титла на папата, Vicarius Filii Dei (наместник на Божия Син), с римски цифри и обработят малко получените числа, те получават 666. Твърди се още, че то се изчислява от латинското име на римския император Диоклетиан и от еврейското име на Нерон Цезар.*

Но както ще видим в следващата статия, тези чудновати и нагласени тълкувания са много далече от това, което Библията казва за белега на звяра. Наистина Библията разкрива, че хората с този белег ще изпитат гнева на Бога, когато Той ще унищожи днешната система. (Откровение 14:9–11; 19:20) Затова разбирането на значението на числото 666 не е просто разгадаване на интригуваща загадка. За щастие Йехова Бог, който е олицетворение на любовта и източникът на духовна светлина, не оставя служителите си в неведение по този въпрос. (2 Тимотей 3:16; 1 Йоан 1:5; 4:8)

Дивият звяр и неговият белег

Обичаш ли да разгадаваш загадки? За да правиш това, търсиш неща, които насочват към отговора. В своето вдъхновено Слово Бог осигурява необходимите насоки за разгадаването на числото 666, името, или белегът, на дивия звяр от Откровение, 13 глава.

В тази статия ще разгледаме четири основни и изключително важни насоки на разсъждение, които разкриват какво представлява белегът на звяра. Ще обсъдим (1) как се избират понякога имената в Библията, (2) кой е дивият звяр, (3) какво означава, че 666 е „число на човек“ и (4) значението на числото 6 и защо то е записано три пъти, т.е. 666. (Откровение 13:18)

Имената в Библията не са просто названия

Имената в Библията често имат специално значение, особено когато са дадени от Бога. Например, понеже Аврам щял да стане баща на много народи, Бог променил името му на Авраам, което означава „Отец на множество“. (Битие 17:5, бел. под линия) Бог наредил на Йосиф и Мария да нарекат бъдещото дете на Мария Исус, което означава „Йехова е Спасение“. (Матей 1:21, бел. под линия в НС; Лука 1:31) В съгласие с това име със специално значение, чрез службата и жертвената смърт на Исус Йехова направил възможно нашето спасение. (Йоан 3:16)

В съгласие с това, даденото от Бога име — числото 666 — трябва да символизира онова, което Бог вижда като характерни черти на звяра. Естествено, за да разберем тези черти, трябва да научим кой е звярът и какво прави той.

Кой е звярът?

Библейската книга на Даниил хвърля светлина относно това кой е символичният звяр. В седма глава ярко и впечатляващо са изобразени „четири големи зверове“ — лъв, мечка, леопард и страшен звяр с големи железни зъби. (Даниил 7:2–7) Даниил казва, че тези зверове представляват „царе“ или политически царства, които управляват последователно огромни империи. (Даниил 7:17, 23)

Относно звяра от Откровение 13:1, 2 в „Тълковен речник на Библията“ се посочва, че той „съчетава в себе си всички характерни черти на четирите звяра от пророчеството на Даниил … Следователно първият звяр [звярът от Откровение] представя обединените усилия на всички политически управления в света, насочени срещу Бога“. Това изказване се потвърждава от Откровение 13:7, където за звяра се казва: „Даде му се власт над всяко племе и люде, език и народ.“*

Защо Библията използва зверове за символи на човешкото управление? Има поне две причини за това. Първо, поради зверствата и кръвопролитията, които то е извършило през вековете. „Войната е едно от нещата, които постоянно присъстват в историята — писали историците Уил и Ариел Дюрант, — и не намалява с напредъка на цивилизацията и демокрацията.“ Наистина ‘човек властва над човека за негова вреда’! (Еклисиаст 8:9) Ето и втората причина: „Змеят [Сатан] даде нему [на звяра] силата си, престола си и голяма власт.“ (Откровение 12:9; 13:2) Следователно човешкото управление произлиза от Дявола и затова отразява неговите зверски черти, характерни за змей. (Йоан 8:44; Ефесяни 6:12)

Това обаче не означава, че Сатан използва директно всеки човешки управник. Всъщност в известен смисъл човешките правителства служат като „Божий служител“, като придават стабилност на човешкото общество, без която ще настъпи хаос. Някои политически водачи защитават основните човешки права, включително правото да участваме в истинското поклонение — нещо, което Сатан не желае. (Римляни 13:3, 4; Ездра 7:11–27; Деяния 13:7) И все пак, поради влиянието на Дявола, никой човек или човешка институция не може да постигне траен мир и безопасност за хората.* (Йоан 12:31)

„Човешко число“

Третата насока към разбирането на числото 666 е това, че то е „число на човек“ или както казва „Пространна Библия“ — „човешко число“. Този израз не може да се отнася за конкретен човек, защото Сатан — а не някой човек — има власт над звяра. (Лука 4:5, 6; 1 Йоан 5:19; Откровение 13:2, 18) По–скоро, това, че звярът има „човешко число“, или белег, показва, че е от човешко естество, а не духовно или демонично, и че проявява определени човешки черти. Какви са те? Библията отговаря, като казва: „Всички [хора] съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога.“ (Римляни 3:23) Следователно, това, че звярът има „човешко число“, показва, че правителствата отразяват принизеното човешко състояние, характеризирано от греха и несъвършенството.

Историята потвърждава това. „Всяка цивилизация, която е съществувала някога, в крайна сметка се е разпаднала — казал бившият държавен секретар на САЩ Хенри Кисинджър. — Историята е разказ за провалени усилия, за неосъществени стремежи … Затова като историк казвам, че човек трябва да се примири с мисълта, че трагедията е неизбежна.“ Честната преценка на Кисинджър свидетелства за следната основна библейска истина: „Пътят на човека не зависи от него; не е дадено на човека, който ходи, да оправя стъпките си.“ (Йеремия 10:23)

Защо шестиците са три?

Щом установихме кой е звярът и разбрахме как Бог гледа на него, вече можем да разгледаме последната част на загадката — числото 6 и защо е записано три пъти, т.е. 666. В Библията някои числа имат символично значение. Числото седем например, често се използва, за да покаже, че нещо е завършено, или съвършено, в очите на Бога. Например седмицата на сътворение обхваща седем „дни“, или продължителни периоди от време, през които Бог напълно завършил сътворението на земята. (Битие 1:3 — 2:3) „Господните думи“ са като сребро, „претопено … седем пъти“, т.е. съвършено пречистено. (Псалм 12:6; Притчи 30:5, 6) На болния от проказа Нееман било казано да се окъпе седем пъти в река Йордан, след което бил излекуван напълно. (4 Царе 5:10, 14)

Шест е с едно по–малко от седем. Нима това не е подходящ символ за нещо несъвършено или лошо в Божиите очи? Разбира се, че да! (1 Летописи 20:6, 7) Нещо повече — написването на числото шест три пъти, 666, силно набляга на това несъвършенство. Друго доказателство, че това е правилното разбиране на числото е и фактът, че както вече обсъдихме, 666 е „човешко число“. Следователно всичко това — миналото на звяра, неговото „човешко число“ и самото число 666 — сочи към едно безпогрешно заключение: пълно несъвършенство и провал в очите на Йехова.

Описанието на недостатъците на звяра ни напомня за казаното на цар Валтасар в древния Вавилон. Чрез Даниил Йехова казал на този владетел: „Претеглен си на везните, и си бил намерен недостатъчен.“ През същата нощ Валтасар бил убит и могъщата вавилонска империя била превзета. (Даниил 5:27, 30) По същия начин Божията присъда над политическия звяр и над хората с неговия белег предвещава края на това същество и неговите поддръжници. Тогава обаче, Бог ще унищожи не само една политическа система, а всяка следа от човешко управление. (Даниил 2:44; Откровение 19:19, 20) Колко е важно тогава да нямаме смъртоносния белег на звяра!

Какво представлява белегът?

Веднага след числото 666 в книгата Откровение се говори за 144 000 последователи на Агнето, Исус Христос, на чиито чела е записано неговото име и името на Баща му — Йехова. Тези имена показват, че личностите, които ги носят, принадлежат на Йехова и на неговия Син, за които те свидетелстват без да се срамуват. По същия начин хората, които носят белега на звяра, показват публично, че служат на звяра. Следователно фигуративният белег на дясната ръка или на челото е символ, който показва, че човекът, който го притежава, се покланя на подобната на звяр световна политическа система и я подкрепя. Хората с този белег отдават на „Кесаря“ това, което по право принадлежи на Бога. (Лука 20:25; Откровение 13:4, 8; 14:1) Как правят това? Като отдават граничеща с поклонение почит на държавата, на нейните символи и на военната ѝ мощ, като очакват от нея надежда и спасение. Тези хора се покланят на истинския Бог само на думи.

За разлика от това Библията ни подканя: „Не уповавайте на князе, нито на човешки син, в когото няма помощ. Излиза ли духът му, той се връща в земята си; в тоя същий ден загиват намеренията му.“ (Псалм 146:3, 4) Хората, които се вслушват в този мъдър съвет, не се разочароват, когато правителствата не успяват да изпълнят обещанията си или когато обаятелните водачи изпадат в немилост. (Притчи 1:33)

Това не означава, че истинските християни бездействат по отношение на лошото положение на човечеството. Напротив, те активно проповядват за единственото правителство, което ще реши човешките проблеми — Божието Царство, което представят. (Матей 24:14)

Насоки за разбиране на числото 666

  1. Имената в Библията често казват нещо за отличителните черти или за живота на личностите, които ги носят, както е в случая на Авраам, Исус и много други хора. По същия начин името–номер на звяра носи неговите характерни черти.
  2. Различните зверове в библейската книга Даниил представят силни човешки царства, или империи. Съставният звяр от Откровение 13:1, 2 символизира световната политическа система, която Сатан поддържа и управлява.
  3. Това, че звярът притежава „число на човек“, или „човешко число“, показва, че той е от човешки произход, а не от демонски. Затова проявява човешки черти в резултат на греха и несъвършенството.
  4. В Божите очи числото шест показва несъвършенство, защото не му достига едно до седем, което в Библията символизира завършеност или съвършенство. Белегът 666 набляга на този недостатък трикратно.

Използван източник: „2004 Стражева кула“

Теми #белегът на Антихриста #библията #загадка #звярът #Планетарни идеи #числото 666