Нумерология

Какво казват числата – 3 и 4

Какво казват числата – 3 и 4

Какво казват числата -3 и 4. Мъдрите слова на Дънов сякаш излизат от Вселената: „Числата изразяват идеи, идеите изразяват числа. Всяко число си има особен характер, особено значение.“

Значението на цифрите. Числата 3 и 4

Тройка живее под знака на триъгълника.

Числото 3 означава устойчивост и се символизира чрез триъ­гълник, представящ миналото, настоящето и бъдещето. Числото обединява таланта и веселието, символизира възможността за приспособяване.

3 се характеризира със сила, настъпателност, действеност, ор­ганизираност, решително преодоляване на трудностите, работос­пособност. В ден, месец или година, тройката може смело да се пребори с всякакви пречки и да победи.

Това е числото на делови и съобразителни хора, отлични ор­ганизатори и ръководители, смели и самоотвержени. За тях не съществува работа, която не биха могли да извършат.

Хората, родени под знака на 3, в природата си са оптимисти, положително настроени към обкръжаващите ги. Склонни са да ги надаряват с любовта си, очаквайки като ответна реакция ува­жението. Те отлично познават своята натура и не разпиляват си­лите си за дреболии. Избягват сложните ситуации и конфликти, често действат като магнит, притеглящ по особен начин към се­бе си хармонията и щастието.

Да постигат своето им помага тях­ната позитивна настроеност. Хората, родени под знака на това число, са изпълнени с чувство за отговорност и стремеж към усъ­вършенстване. Действайки открито, стремят се да извлекат за се­бе си полза. Изпитват истинска страст към пътешествията и с голяма охота пътуват. Склонни са да проявяват съвършена безкористност, когато оказват помощ на нуждаещите се. При тях се наблюдава ярко изразена склонност към изкуството.

Времето – минало, настояще и бъдеще – ще играе голяма ро­ля в живота на човека, роден под този знак. Общителен, симпа­тичен, убедителен и пълен с очарование, на него му се случва често да убеждава другите. Той притежава щастливата способ­ност да се приспособява към каквато и да било ситуация, тъй ка­то в природата му е заложена особена бързина на възприятията. Подвижен и интуитивен, този човек е и добър психолог. Какво­то и да се случи, винаги избира без ни най-малко усилие най-из­годното за себе си решение. Притежава изключителния талант да се справя с всичко.

Той винаги държи да се хареса изключи­телно, което и предопределя готовността му да предприеме не­що, осигурявайки му лидерството в приятелска компания. Тъй като обича да се забавлява и шегува, да излиза и да кани гости, винаги търсят неговата компания. 3 живее изключително в нас­тоящето, не съжалява никога за своите минали действия. Никога не мисли за своето бъдеще – както в живота, така и в любов­та. Има неприятната склонност да купува на кредит и да живее над възможностите си. Опортюнист и хитрец, той знае как да хва­не още във въздуха добрите предложения.

За нещастие нетърпе­лив, посреща с досада спънките в ежедневието и се отнася твърде безотговорно към задълженията си. Независим при усложнения­та, отхвърля всичко, което е противно на неговите разбирания. Пълен със сили и идеи, той може да се превърне в свидлив и без­скрупулен самохвалко. Може да постигне изключителни успехи в професии, които изискват бързина на реакциите и интуиция – търговия, журналистика. Би могъл да стане голям адвокат, как­то и да преуспее в определено изкуство или спорт.

Дълбоко интуитивно, 3 трябва да се освободи от емоциите си. Симпатизира си с 1, 51, 6 и 9.

ПЪТ 3 е лъкатушен, променящ се, добре построен и утъпкан. Той изключва пречките, адаптира се към терена. Но същевремен­но изисква изобретателност и гъвкавост.

ЧИСЛОТО 4

Значението на цифрите. Числата 3 и 4! Символизирано от карето и влиянието на Сатурн.

Четири са сезоните в годината; четири са седмиците в месе­ца; четири са посоките на света; четирима са евангелистите; че­тири на брой са и ъглите в дома ни и т. н. С една дума, числото 4 е символ на универсална устойчивост и стабилност. Неговата надеждност се представя като квадрат – страните на космоса, вре­мената на годината и елементите огън, земя, въздух и вода. То­ва е най-примитивното число.

Четири означава още: духовно издигане, трудности, съграж­дане, физическа крехкост, която може никога да не се прояви, но трябва да не се злоупотребява със здравето, да не се рискува с него, за да не получим удари и да се разболеем. Особено чувствителна е нервната система.

Запомнете: жизнените сили трябва да се щадят!

Хората, родени под знака на четворката, са своенравни и упо­рити, хора, които никога не живеят по общоприетите правила, а вървят по свой собствен път. Те се стремят към социални реформи, при което се опитват да отхвърлят миналото. Това са дълбо-кохумании, вътрешно независими индивиди с нестандартно мис­лене и постъпки. Те се стремят да спечелят колкото се може повече приятели, проявяват интерес към духовния живот, обичат природата и се възхищават от нея.

И макар че на пръв поглед хо­рата на Сатурн да се отличават със затвореност и независимост, те не са затворени и самотни. Напротив – обичат компаниите. Дори и след разтрогването на брака си, продължават да поддържат при­ятелски отношения с бившия си партньор. Хората от този тип са подвижни, изключително добросъвестни в труда, енергични и паметливи, притежават отлични организаторски способности.

4 е числото на чудесната здравина. Право, честно и лоялно, във всичко може да се разчита на него. Но това не е весел компаньон. То не е създадено, за да се забавлява. 4 гледа на живота твърде сериозно и не се шегува с буржоазния морал. Традиционалист, обича фамилния живот и приема неговите отговорности и задължения. Привързано към семейните и обществените си за­дължения, то ще бъде вярно. Консервативният му ум обаче ня­ма да приема новите идеи, преди да ги е изучило детайлно.

Чувствително към почестите, ще ухажва мечтите си за симво­лични титли. Ще бъде винаги щастливо, ако го наричате „учите­лю“. Здравото му чувство ще му помага да избягва клопките и в същото време ще му пречи да върви напред. Обича стабилност­та и сигурността. Понеже притежава тенденцията да се самонавива, то би могло да се превърне в символ на бедността и поражението. 4 може да се прикрива зад безобразията и бедност­та на духа и да се превърне в назадничава личност. То е винаги малко свенливо и понякога предизвиква усложнения при големи нещастия. С бавни реакции и слабо надарено то трябва да рабо­ти, за да успее. Може да се утвърди при всички професии, които изискват точност, методичност и наблюдения.

Число на разума, 4 трябва винаги да прави отстъпки. Разбира се с 2, 7 и 8. Хармонични са отношенията му с хората от първи тип.

ПЪТ 4 е национален път без истории. Много жълти светли­ни и ограничения на скоростта. Път на сериозните хора, той не крие нито рискове, нито изненади.

Следва в „Какво казват числата -5 и 6“

Източник: http://magicaura.com

Теми #Дънов #езотерика #Нумерология #Планетарни идеи #цифри #числа